Сучасна гастроентерологія

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для гастроентерологів, терапевтів,
лікарів сімейної медицини і загальної практики. Тематичні пріоритети журналу — етіологія, патогенез,
клінічний перебіг захворювань органів травлення, дитяча та геріатрична гастроентерологія,
сучасні досягнення у клінічній, лабораторній, інструментальній діагностиці

Заснований у 2000 році

-

Головний редактор
Галина Дмитрівна Фадєєнко,
доктор медичних наук, професор,
директор Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої
Національної академії медичних наук України,
відомий український вчений у галузі внутрішньої медицини,
фундаментальної та прикладної гастроентерології і гепатології,
голова Харківського товариства гастроентерологів,
секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів

Засновники видання
Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» (therapy.org.ua)
Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України» (gastro.org.ua)
Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16647­-5119 ПР від 21.05.2010 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»

Мова видання: українська, англійська, російська

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук:
Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").

Видання зареєстроване в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах
Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor,
Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал включено до загальнодержавних баз даних «Наукова періодика України»,
«Україніка наукова»Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статтям, опублікованим в «Сучасній гастроентерології», присвоєються DOI —
ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 6 разів на рік

ISSN: 1727-­5725 (Print), ISSN 2521-­649X (Online)

DOI: 10.30978/MG

Сайт: sgastro.com.ua

-

Редакційна колегія

Бабак О. Я. (науковий редактор)
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Біловол  О. М.
академік НАМН, д. мед. н., проф., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Гріднєв О. Є.
д. мед. н., ст. н. с., вчений секретар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України», Харків, Україна

Губергріц Н. Б.
д. мед. н., проф.,
провідний гастроентеролог Багатопрофільної клініки Into-Sana, Одеса

Дорофєєв А. Е.
д. мед. н., проф., професор кафедри терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна

Журавльова Л. В.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Звягінцева Т. Д.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харків, Україна

Іщейкін К. Є.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Української медичної стоматологічної академії, Полтава, Україна

Колеснікова О. В. (заступник головного редактора)
д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Malfertheiner Peter
Prof, Direktor der Klinik fur Gastroenterologie, Hepatologie und Infektologie, Magdeburg, Germany

Пасієшвілі Л. М.
д. мед. н., завідувач кафедри  загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

Скрипник І. М.
д. мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Української медичної стоматологічної академії, Полтава, Україна

Степанов Ю. М.
д. мед. н., проф., директор ДУ «Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України», Дніпро, Україна

Ткач С. М.
д. мед. н., проф., головний науковий співробітник відділу профілактики та лікування цукрового діабету та його ускладнень Науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна

Філіппов Ю. О.
д. мед. н., проф., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор-консультант «Дніпропетровського регіонального клінічного госпіталю імені І. І. Мечникова», Дніпро, Україна

Хамрабаєва Ф. І.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри гастроентерології і фізіотерапії Ташкентського інституту удосконалення лікарів, Ташкент, Узбекистан

Харченко Н. В. (заступник головного редактора)
д. мед. н., проф., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна

Chvorostowska-Wynimko J.
Prof, MD PhD DSe, Scientific Director National Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Warsaw, Poland

Швець О. В.
к. мед. н., Всеукраїнська громадська організація «Асоціація дієтологів України», Київ, Україна

Шипулін В. П.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Щербиніна М. Б.
д. мед. н., проф., професор кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

-

 
Відкриття бюсту Л. Т. Малій в ДУ "Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України"

Урочисте відкриття ювілейної науково-практичної конференції «Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку» в Національному інституті терапії імені Л. Т. Малої НАМН України, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка Любові Трохимівни Малої.-