Про журнал

1. Галузь і тематика
«Сучасна гастроентерологія» – офіційне наукове періодичне видання Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України та Інституту гастроентерології Національної академії медичних наук України.
Журнал виходить у світ з 2000 року і є рецензованим спеціалізованим науково-практичним виданням з відкритим доступом до опублікованого змісту, важливим джерелом найновішої та об’єктивної інформації для гастроентерологів, терапевтів, лікарів сімейної медицини і загальної практики.
Основна мета журналу – усебічне висвітлення досягнень теоретичної та практичної медицини у сфері гастроентерології, підтримка перспективних наукових досліджень, інноваційних ідей, обмін інформацією та досвідом між фахівцями-гастроентерологами, сприяння безперервності освітнього процесу лікарів з метою поліпшення якості медичних послуг в Україні.
«Сучасна гастроентерологія» публікує статті у розділах «Оригінальні дослідження», «Огляди», «Клінічний випадок», «Лекції», «Стандарти та консенсуси» за тематикою: етіологія, патогенез, клінічний перебіг захворювань органів травлення, дитяча та геріатрична гастроентерологія, сучасні технології у клінічній, лабораторній та інструментальній діагностиці.
У виданні також представлені матеріали із суміжних спеціалізацій – гепатології, панкреатології, обговорюються загальнотерапевтичні аспекти гастроентерологічної патології.
Важливою темою у змісті журналу є історія наукових відкриттів та роль видатних особистостей у медицині.
Редакційна колегія підтримує публікацію наукових дискусій і критичних оцінок, обговорень складних тем та інноваційних ідей.
«Сучасна гастроентерологія» проводить незалежне та об’єктивне рецензування рукописів, будує свою політику на принципах відкритості і професіоналізму, практикує етичні норми, що відповідають вимогам Комітету з етики публікацій (COPE), Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE).

2. Періодичність виходу та мови публікації
Журнал «Сучасна гастроентерологія» виходить 6 разів на рік.
Статті публікуються українською чи англійською мовами, анотації ‒ англійською та українською мовами.

3. Політика відкритого доступу
Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

4. Поширення журналу
Видання розміщено на офіційному сайті www.sgastro.com.ua, спеціалізованому порталі медичної інформації www.vitapol.info. Журнал отримують передплатники. Паперова та електронна версії журналу надсилаються провідним спеціалістам у сфері гастроентерології, терапії, сімейної медицини і загальної практики, спеціалізованим науковим, освітнім, клінічним закладам системи охорони здоров’я, медичним бібліотекам України.

5. Редакційна політика та етика
Редакційна політика журналу «Сучасна гастроентерологія» ґрунтується на традиційних принципах етики в науковій періодиці та проводиться з урахуванням етичних норм роботи редакторів і видавців, рекомендованих Комітетом з етики публікації (COPE, Committee on Publication Ethics), Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE, Internationa lCommittee of Medical Journal Editors) та Радою наукових редакторів України (Ukrainian Council of Science Editors). У видавничій діяльності редколегія журналу керується міжнародними правилами охорони авторського права, нормами чинного законодавства України, міжнародними видавничими стандартами.
Редакція проводить політику запобігання редакційним конфліктам та їх регулювання.
Головний редактор організовує роботу редакційної колегії, експертів-рецензентів і приймає остаточне рішення про оприлюднення авторського дослідження. Прийняття рішення ґрунтується на дотриманні принципів відповідності статті науковим критеріям, актуальності досліджуваної теми і наявності доказів, які становлять інтерес для читачів журналу та наукової громадськості, об’єктивності оцінки наданих робіт, незважаючи на расу, стать, громадянство, походження, релігійні чи політичні погляди авторів, конфіденційності розгляду рукописів. Дані, ідеї, інформація із рецензованих рукописів не можуть бути використані для особистої вигоди або передані третім особам.
Головний редактор зобов’язаний відмовити у публікації авторам, якщо у матеріалах виявлено факти чи інформацію, які порушують законодавство щодо дотримання авторських прав або є плагіатом. Запобігаючи несумлінним практикам наукових публікацій, головний редактор має розглядати всі претензії щодо рецензованих рукописів, опублікованих статей і вживати заходів для відновлення несправедливо порушених прав авторів.
Автор або колектив авторів, надаючи рукопис у редакцію журналу, гарантують оригінальність і достовірність результатів наукового дослідження. Використані першоджерела мають бути зазначені та оформлені згідно з вимогами редакції.
Автори статей, подаючи рукопис у редакцію журналу «Сучасна гастроентерологія», погоджуються з авторськими правами та ліцензійними умовами на опубліковані матеріали, наведеними в розділі «Авторські права, ліцензійні умови».
Плагіат у будь-якій формі та свідомо помилкові дані є неприйнятними, неетичними і неприпустимими.
До несумлінної практики наукових публікацій належить також надання автором ідентичних рукописів до різних видань.
До розгляду не приймаються рукописи англійською мовою, що перекладені з інших мов за допомогою інтернет-сервісів автоматичного перекладу.
Якщо над рукописом працював колектив авторів, то у списку зазначають усіх, хто зробив особистий внесок у концепцію, дизайн і виконання дослідження. Перед поданням роботи для опублікування співавтори мають затвердити її кінцевий варіант і дати згоду на оприлюднення. Особи, що відповідали за фінансування дослідження, підбір матеріалу тощо, не можуть бути включені в список авторів. Їм висловлюють подяку у частині «Подяки».
У разі виявлення автором помилок у статті на етапі підготовки до друку та після її оприлюднення він зобов’язаний повідомити редакцію і сприяти якнайшвидшому їх виправленню або офіційній публікації спростування.

6. Політика щодо авторства
Авторство як поняття має важливе значення у світі наукової інформації як з точки зору академічної, так і соціально-фінансової, правової.
Редакція журналу дотримується критеріїв авторства, розроблених ICMJE. Автором вважається особа, яка зробила вагомий інтелектуальний внесок у підготовку статті за результатами дослідження, та усвідомлює відповідальність за наслідки її оприлюднення.
Автор несе цілковиту відповідальність за зміст, добір, викладення фактів у статті та належне використання (цитування) першоджерел.
Визначені такі чотири принципи авторства:

 • суттєва участь у розробці концепції, дизайну дослідження, отриманні, аналізі та інтерпретації даних;
 • складення проекту наукової роботи;
 • критична оцінка та затвердження версії статті до опублікування;
 • згода нести відповідальність за всі етапи дослідження та опубліковані результати.

Усі особи, які відповідають вищезазначеним критеріям, можуть вважатися авторами наукової публікації.

7. Процес рецензування
Усі наукові статті, надіслані в редакцію журналу «Сучасна гастроентерологія», підлягають рецензуванню.
Процес оцінки відбувається з урахуванням таких критеріїв, як інноваційний характер запропонованої теми, значення для подальшого розвитку наукових досліджень, значущість отриманих результатів, методика і спосіб представлення даних, принципи та якість підбору літератури.
Попереднє оцінювання рукописів проводить редакція. Головний редактор журналу може на власний розсуд приймати рішення щодо відхилення рукопису на підставі попереднього оцінювання або спрямування рукопису до рецензування.
Редакція забезпечує режим подвійного сліпого рецензування (автори не знають рецензентів своїх статей, рецензентам не відомі автори рукописів, які вони рецензують). Для об'єктивної оцінки кожної статті залучаються не менше двох рецензентів. Позиції рецензентів щодо прийняття або відхилення рукописів редакція журналу узгоджує на власний розсуд.
Середня тривалість рецензування рукописів, що надійшли в редакцію, становить 30 календарних днів.
Редакторське рішення про прийняття до публікації авторської статті має узгоджуватися з результатами наукової експертизи.
Експерт-рецензент зобов’язаний надати сумлінний та неупереджений висновок щодо доцільності або відмови в публікації авторського твору.
При виконанні своїх обов’язків експерт-рецензент керується такими етичними засадами:

 • наданий для рецензування рукопис має статус конфіденційного документа і не передається третім особам без належних повноважень;
 • дані, які містяться в авторському рукописі, не можуть бути використані рецензентом для особистих або інших цілей;
 • об’єктивно оцінюючи авторське дослідження, експерт-рецензент не вдається до персональної критики автора.

8. Політика при розгляді матеріалів, що потребують виправлення
У разі опублікування матеріалів, що містили помилки, які не були вчасно виявлені, редакція журналу у найближчому номері публікує повідомлення про виправлення з детальною інформацією про зміни та цитування оригінальної публікації на сайті та у друкованій версії.
Новий варіант статті публікується з подробицями змін до початкової версії та датою, коли були внесені зміни.
Надалі цитувати мають останню версію статті.

9. Редакційна політика щодо плагіату та фальсифікації досліджень
Редакція журналу «Сучасна гастроентерологія» розглядає плагіат та фальсифікацію даних як неправомірну наукову поведінку і вживає заходів щодо їх недопущення.
Окрім експертів-рецензентів, статті, надіслані для опублікування, перевіряють на предмет плагіату та фальсифікації даних за допомогою антиплагіатних програм, зокрема антиплагіатної системи StrikePlagiarism.com. До розгляду та публікації приймаються рукописи, у яких коефіцієнти подібності (КП), за результатами перевірки, не повинні перевищувати 25% і 5% для КП1 та КП2 відповідно.

10. Конфлікт інтересів
Автори мають повідомити редакцію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в рукописі. Будь ласка, у будь-якому випадку зазначте, що немає жодного конфлікту інтересів, який міг би стати причиною упередженості дослідження, або повідомте про фінансовий чи інший потенційний конфлікт інтересів.
Просимо разом із рукописом статті подати заяву, розроблену на основі форми ICMJE (http://www.icmje.org/disclosure-of-interest/), в якій зазначити всі організації та взаємовідносини, що могли б вплинути на зміст рукопису.

11. Політика щодо спільного використання даних
Редакція журналу підтримує політику відкритості досліджень і закликає авторів поділитися своїми даними з метою їх перевірки та спільного використання.
Інформацію про доступність даних автори можуть викласти у заяві, зазначивши загальнодоступне сховище.
Автори мають право не передавати дані з огляду на етичні чи законодавчі норми або обмеження конфіденційності.
Якщо у прийнятих до друку рукописах використано спільні дані, автори зобов’язані зазначити посилання на сховище, де ці дані архівуються.
За дорученням головного редактора експерти мають підтвердити якість використання спільних даних та їхню повноту і передати висновок на розгляд редакційної колегії.

12. Редакційна політика щодо використання технологій штучного інтелекту
Технології штучного інтелекту набувають поширення у науково-дослідній сфері. Новий етап у розвитку цифровізації науки значно інтенсифікує обмін інформацією.
Моделі штучного інтелекту, що побудовані на нейронних мережах, зокрема ChatGPT, Large Language Models, Manubot, Elicit, Dall E, можуть опрацьовувати великі обсяги даних з Інтернету, надавати за запитом користувача автоматизовані узагальнення тематичної інформації і підвищувати у такий спосіб продуктивність праці дослідників.
Однак результати використання сучасних мовних моделей штучного інтелекту є неоднозначними і можуть призвести до виникнення етичних проблем. Технології штучного інтелекту апріорі не можуть мати функції творчого (критичного) осмислення інформації, не створюють продукти з науковою новизною, при доборі інформації не роблять посилання на першоджерела, що посилює ризики можливих порушень авторського права і норм академічної доброчесності.
У зв’язку з цим редакція журналу «Сучасна гастроентерологія» не вважає тексти, згенеровані інструментами штучного інтелекту, науковими рукописами, не приймає їх до розгляду та до опублікування.
Водночас мовні моделі штучного інтелекту можуть бути використані як інструментарій при написанні наукових статей, зокрема для пошуку інформації на різних мовах, перекладу, формування метаданих тощо, але аналіз, опрацювання, інтерпретація, перевірка на плагіат отриманих даних – це відповідальність користувача-дослідника.
Редакція журналу «Сучасна гастроентерологія» підтримує політику ICMJE, виписану в розділі "Defining the Role of Authors and Contributors" підрозділ "4. Artificial Intelligence (AI)-Assisted Technology" (https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html) та заяву COPE «Авторство та інструменти штучного інтелекту» від 13 лютого 2023 р., в якій йдеться, що на інструменти штучного інтелекту не може поширюватися авторське право, оскільки вони не є юридичними особами, не несуть відповідальності за подані до оприлюднення матеріали, а це суперечить принципам авторства. «Автори, – наголошується у заяві, – які використовують інструменти штучного інтелекту під час написання рукопису, створення зображень чи графічних елементів статті або під час збору й аналізу даних, повинні прозоро розкривати в матеріалах і методах (або подібному розділі) статті, який інструмент штучного інтелекту використовувався та в який спосіб. Автори несуть повну відповідальність за зміст своїх рукописів, навіть за ті частини, що були створені за допомогою інструментів штучного інтелекту, і, таким чином, за будь-які порушення етики публікації». https://publicationethics.org/cope-position-statements/ai-author

13. Політика щодо захисту учасників дослідження
Дослідження із залученням пацієнтів або тварин мають бути проведені відповідно до міжнародно визнаних правил і консенсусів.
Якщо в статті використовують фотографії пацієнтів, то їх подають з письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити.
Всі дослідники повинні забезпечити, аби планування та звітність про дослідження на людях відповідали Гельсінкській декларації в редакції 2013 р. (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects). Всі автори мають отримати дозвіл на проведення дослідження від незалежного місцевого, регіонального або національного експертного органу (наприклад, комітету з етики, інституційної наглядової ради). Якщо існує сумнів в тому, що дослідження було проведено відповідно до Гельсінкської декларації, автори повинні пояснити обґрунтування свого підходу і продемонструвати, що місцевий, регіональний або національний контрольний орган явно схвалив сумнівні аспекти дослідження. Затвердження відповідального рецензуючого органу не перешкоджає редакторам скласти власну думку про те, чи було проведення дослідження доцільним.
Пацієнти мають право на недоторканність приватного життя, яка не повинна порушуватися без інформованої згоди. Ідентифікаційна інформація, включаючи імена, ініціали або номери лікарень, не повинна публікуватися в письмових описах, фотографіях, за винятком випадків, коли така інформація важлива для наукових цілей і пацієнт (або один з батьків, або опікун) дає письмову інформовану згоду на публікацію. Інформована згода для цієї мети вимагає, щоб ідентифікованому пацієнту було показано рукопис для публікації. Автори повинні повідомити цим пацієнтам, чи можуть будь-які матеріали, що потенційно ідентифікуються, бути доступні через Інтернет, а також у друкованому вигляді після публікації.
Несуттєві ідентифікаційні дані слід опускати. Інформована згода повинна бути отримана, якщо є будь-які сумніви в можливості збереження анонімності. Наприклад, маскування ділянки очей на фотографіях пацієнтів – недостатній захист анонімності. Якщо ідентифікуючі характеристики не ідентифікуються, автори повинні надати гарантії, а редактори повинні відзначити, що такі зміни не спотворюють науковий сенс.
Коли отримано інформовану згоду, це повинно бути зазначено в інформації, що публікується в статті.
Повідомляючи про експерименти на тваринах, автори повинні вказати, чи дотримувалися інституційні та національні стандарти з догляду та використання лабораторних тварин. Подальші рекомендації з етики досліджень на тваринах доступні в Консенсусних положеннях щодо ветеринарної етики та захисту тварин Міжнародної асоціації ветеринарних редакторів (http://www.veteditors.org/consensus-author-guidelines-on-animal-ethics-and-welfare-for-editors). Також всі експерименти на тваринах повинні відповідати рекомендаціям ARRIVE (https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines) і проводитися відповідно до основних принципів Директиви ЄС 2010/63 / EU про захист тварин, що використовуються в наукових цілях (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm).

14. Авторські права, ліцензійні умови
Авторські права на журнал «Сучасна гастроентерологія» належать співзасновникам видання – Державній установі «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Державній установі «Інститут гастроентерології НАМН України», Приватному підприємству «ІНПОЛ ЛТМ».
Авторські права на опубліковані статті належать авторам.
Автори гарантують, що їхній рукопис наукового або іншого характеру є оригінальною роботою, не був раніше опублікований, авторські права на публікацію не передавалися іншим фізичним чи юридичним особам.
З моменту подачі статті для опублікування автори безоплатно надають видавцю ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ» невиключну ліцензію на її оприлюднення та використання:

 • на первинне опублікування статті в журналі «Сучасна гастроентерологія» на умовах ліцензії CC BY-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/);
 • на адаптацію статті згідно з редакційними вимогами;
 • на перевірку тексту рукопису на плагіат;
 • на використання метаданих статті шляхом оброблення і систематизації, доведення до загального відома;
 • на розміщення статті в мережі Інтернет на сайті журналу та на спеціалізованих сайтах медичної інформації;
 • на внесення до реферативних і наукометричних баз;
 • на переклад статті іншими мовами;
 • на розповсюдження статті необмеженим накладом у будь-яких форматах на різних носіях інформації, зокрема з комерційною метою;
 • на передачу, зберігання та опрацювання персональних даних без обмеження строку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Одночасно з рукописом автори надсилають у редакцію підписаний бланк «Ліцензійних умов використання статті в журналі «Сучасна гастроентерологія», який розміщений на сайті.
Зазначені ліцензійні права на опубліковану статтю зберігаються за видавцем на весь термін дії авторського права і мають силу на території всіх країн.
Особисті немайнові права залишаються за авторами наукової статті.
При використанні статті обов’язково зазначають першоджерело та інформацію про авторські права.
Редакція журналу відповідно до ліцензії CC BY-ND 4.0 проводить політику заохочення авторів та читачів у законний спосіб поширювати, копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому форматі за умови зазначення авторства, бібліографічного посилання на журнал та doi статті, але без скорочень та внесення змін.
За потреби отримати дозвіл на використання статті на інших умовах слід звертатися до видавця за адресою vitapol3@gmail.com.
Засновники, видавець журналу і автори статей не несуть відповідальності за можливі збитки або шкоду, пов’язані з використанням інформації, яка міститься в опублікованих матеріалах.

15. Вартість публікації
У журналі «Сучасна гастроентерологія» публікація статей безоплатна. За додатковий редакційний сервіс (переклад українською чи англійською мовами, розробка графічних задач, редагування тексту, опрацювання повнокольорових ілюстрацій тощо) автори сплачують кошти відповідно до встановленого тарифу.

16. Політика щодо реклами
У журналі «Сучасна гастроентерологія» публікується реклама як у друкованій, так і в електронній версіях.
Редакційна політика щодо реклами базується на принципах, визначених національним законодавством України.
Рекламні матеріали  ідентифікуються і позначаються спеціальним знаком ℗.
Усі повноваження щодо публікації чи відхилення реклами належать Головному редактору.
Рекламна діяльність не впливає на зміст журналу  та на прийняття редакційних рішень.
Рекламна інформація, що публікується в журналі, стосується лише медичної проблематики. Реклама алкогольних та тютюнових виробів не допускається.
За зміст рекламних матеріалів відповідає рекламодавець.

17. Джерела фінансування
«Сучасна гастроентерологія» виходить за кошти, отримані від реклами, передплати та реалізації друкованого видання на спеціалізованих медичних форумах, а також за власні кошти видавця ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ».

18. Архівування журналу
Журнал підтримує технології резервного архівування LOCKSS (https://www.lockss.org) та CLOCKSS (https://clockss.org), архівується у системі PKP Preservation Network (https://pkp.sfu.ca/pkp-pn).
Електронні версії журналу «Сучасна гастроентерологія» зберігаються у репозитаріях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної наукової медичної бібліотеки України.

Паперові версії зберігаються у фондах наукових бібліотек України:

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 • Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
 • Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
 • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
 • Одеська національна наукова бібліотека
 • Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка
 • Державна науково-технічна бібліотека України
 • Національна наукова медична бібліотека України

19. Політика щодо репозитарію та самоархівування

Редакція журналу відповідно до «Ліцензійних умов використання статті в журналі «Сучасна гастроентерологія» та ліцензії CC BY-ND 4.0 розміщує опубліковані статті  на власному вебсайті http://sgastro.com.ua/, інформаційному порталі http://vitapol.info/, в репозитаріях Національної медичної бібліотеки України https://library.gov.ua/ та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/.
Автори статей мають право самостійно архівувати опубліковані версії в інституційних репозитаріях наукових, дослідних та освітніх установ, у тематичних сховищах, сховищах інтернет-бібліотек та на персональному вебсайті за умови чіткого зазначення першоджерела і власника авторських прав.
Також автори можуть повторно використовувати свої статті як з некомерційною, так і з комерційною метою, але в опубліковану версію не дозволяється вносити зміни, робити правки чи доповнення.
Редакція журналу «Сучасна гастроентерологія» не несе відповідальності за можливі збитки, заподіяні внаслідок використання інформації в опублікованих статтях авторами чи третіми особами.
З метою ефективного обміну сучасною науковою інформацією (ідеї, гіпотези, проблемні дискусії) редакція журналу рекомендує авторам рукописів розміщувати їх в інституційних сховищах, на персональних сайтах, некомерційних серверах препринтів. Однак авторська версія статті не є офіційною науковою публікацією, тому що не пройшла рецензування, відповідного процесу редагування й не може бути включеною до списків першоджерел, на які роблять посилання.

20. Перелік спеціалізованих наукометричних баз, каталогів, до яких внесено журнал «Сучасна гастроентерологія»
Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, 1findr, Dimentions, Lens, Microsoft Academic, Naver, BASE, OUCI, Scilit, WorldCat, EuroPub, Sciencegate, Research4Life, KOAR, Wizdom.ai, ReadCube, Semantic Scholar, LibKey.
Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

21. Співзасновники
Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
www.therapy.org.ua
Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Україна
www.gastro.org.ua
Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ», Київ, Україна
www.vitapol.com.ua

22. Видавець
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТ-А-ПОЛ», Київ, Україна
www.vitapol.com.ua