DOI: https://doi.org/10.30978/MG-2019-5-5

Роль біохімічних та гемодинамічних показників в оцінці прогресування фіброзу печінки різного походження

Yu. M. Stepanov, V. I. Didenko, I. S. Konenko, I. A. Klenina, V. B. Yagmur, O. P. Petishko

Анотація


Мета — визначити особливості біохімічних і гемодинамічних показників у хворих на хронічний вірусний гепатит С (ХГ-С) та неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП), їх взаємозв’язок з даними еластографії печінки.

Матеріали та методи. Обстежено 195 хворих, із них 94 (48,2 %) пацієнти із ХГ-С та 101 (51,8 %) хворий на НАЖХП. Визначали вміст аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази (ЛФ), γ-глутамілтранспептидази, маркерів фіброзу — оксипроліну білокзв’язаного (ОПБЗ) та оксипроліну вільного, гексозамінів, сіркомукоїдів (СМ), середньомолекулярних пептидів (СМП), жовчних кислот та х-ліпопротеїдів. Зсувнохвильову еластографію печінки проводили у режимі Shear Wave Elastography (SWE) на сканері Ultrasign Soneus P7 (Україна, Швейцарія). За допомогою допплерографії оцінювали стан печінкової та селезінкової артерій, печінкової (VР) та селезінкової (VL) вен, вимірювали об’ємну швидкість кровотоку, середню лінійну швидкість кровотоку (Vmean), діаметр судин, перфузійний індекс та індекс резистентності.

Результати. Аналіз маркерів фіброзу печінки виявив тенденцію до активації синтезу колагену, про що свідчило підвищення в сироватці крові хворих вмісту ОПБЗ. Рівень продуктів розпаду сполучної тканини (оксипроліну вільного) мав тенденцію до зниження у пацієнтів із ХГ-С (р < 0,05). Установлений кореляційний зв’язок у групі хворих на ХГ-С між вмістом ОПБЗ та SWE печінки (r = 0,44, р < 0,05). Модуль Юнга був вищим у пацієнтів з ХГ-С (р < 0,05). У хворих на ХГ-С установлено прямо порційний зв’язок між рівнем ЛФ і модулем Юнга (r = 0,65, р < 0,05). Виявлено збільшення діаметра VР і VL та зменшення Vmean (р < 0,05). У хворих на ХГ-С установлено асоціацію модуля Юнга з Vmean у VL (r = 0,59, р < 0,05), кореляційні зв’язки між Vmean у VP та рівнем СМ (r = 0,56, р < 0,05), між об’ємною швидкістю кровотоку в VL і вмістом СМ (r = –0,62, р < 0,05), між Vmean у селезінковій артерії та рівнем ОПБЗ (r = 0,59, р < 0,05). У групі пацієнтів з НАЖХП виявлено прямо порційний зв’язок між концентрацією СМП та Vmean у печінковій артерії (r = 0,54, р < 0,05).

Висновки. У хворих на ХГ-С показники цитолітичного та холестатичного синдромів були статистично значущо вищими, ніж у пацієнтів з НАЖХП (р < 0,05) за наявності нижчих показників білковосинтетичної функції печінки (р < 0,05). Для пацієнтів із ХГ-С і НАЖХП, за даними допплерографії, характерним було збільшення діаметра VР і VL та зниження Vmean.


Ключові слова


хронічний вірусний гепатит С; неалкогольна жирова хвороба печінки; фіброз печінки; зсувнохвильова еластографія; допплерографія; неінвазивні методи дослідження

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Da Silva Franco KMV, Vieira WB, Dias ARN, Falcão ASC, Falcão LFM, Quaresma JAS. Doppler ultrasonography: A non-invasive method used to diagnose and follow up patients with chronic hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol. 2019. doi: 10.1111/jgh.14793

European Association for the study of the liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Vascular diseases of the liver. J Hepatol 2016;64 : 179-202. doi: 10.1016/j.jhep.2015.07.040.

Fiorucci S, Biagioli M, Zampella A, Distrutti E. Bile acids activated receptors regulate innate immunity. Front Immunol. 2018;9 : 1853. doi: 10.3389/fimmu.2018.01853.

Grgurevic I, Tjesic Drinkovic I, Pinzani M. Multiparametric ultrasound in liver diseases: an overview for the practising clinician. Postgrad Med J. 2019 Aug;95 (1126):425-432. doi: 10.1136/postgradmedj-2018-136111.

Kondo T, Maruyama H, Sekimoto T et al. Impact of portal hemodynamics on doppler ultrasonography for predicting decompensation and long-term outcomes in patients with cirrhosis. Scan J Gastroenterol 2016;51(2):236-44. doi: 10.3109/00365521.2015.1081275

Lee HS, Shun CT, Chiou LL, Chen CH, Huang GT, Sheu JC. Hydroxyproline content of needle biopsies as an objective measure of liver fibrosis: Emphasis on sampling variability. J Gastroenterol Hepatol. 2005;20(7):1109-14. doi: 10.1111/j.1440-1746.2005.03901.x

Lee SS, Park SH. Radiologic evaluation of nonalcoholic fatty liver disease. World J. Gastroenterol. 2014;20 (23):7392-402. doi: 10.3748/wjg.v20.i23.7392

Mohamed RE, Mohamed AA, Omar HM, Rabea MY, Elazeem MAA. Quantitative assessment of liver fibrosis in chronic viral hepatitis C patients using shear wave elastography with elastography point quantification feature. The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine. 2017;48(1):31-42. doi: 10.1016/j.ejrnm.2016.12.010

Sanyal AJ. Past, present and future perspectives in nonalcoholic fatty liver disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019;16(6):377-386. doi: 10.1038/s41575-019-0144-8

Wang J-H. Application of ultrasound liver elastography to the diagnosis and monitoring of liver disease. J Med Utrasound. 2019;27(1):1-2. doi: 10.4103/JMU.JMU_108_18
© Сучасна гастроентерологія, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020